Уведомление за поверителност

Във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”), искаме да ви предоставим информация относно начина, по който работим с Вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

Когато посещавате уебсайта www.holistic-connection.com, ние не събираме Ваши лични данни – ако решите да ни предоставите такава информация, „Холистик клуб” EООД в качеството на администратор на лични данни ще обработи Ваши лични данни. „Холистик клуб” EООД се стреми да осигури адекватно ниво на защита на събираните лични данни и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Дружеството събира само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

  1. Информация за администратора на лични данни

Холистик клуб ЕООД
200736876 (не е по ДДС)
Ивайла Янкова
София, жк Обеля 2, бл. 212, вх. В

  1. Събиране на личните данни

Личните данни се събират посредством форма за заявка на безплатна опознавателна среща.

Потребителите предоставят следните данни за себе си: име, електронна поща и телефонен номер. Предоставянето на личните данни е доброволно – потребителите предоставят личните си данни единствено ако желаят да заявят безплатна среща. Всички полета са задължителни.

Администраторът не използва „бисквитки” (cookies) за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни. Уебсайтът не използва системи за регистрация и автентикация на потребителите.

  1. Основание за обработването

Личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, букви а) и е) от ОРЗД, а именно: субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

В зависимост от конкретния случай „Холистик клуб” EООД обработва (или може да обработва) данните Ви и когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение или когато е налице някое от другите условия, посочени в чл. 6, пар. 1 от ОРЗД.

  1. Цели на обработването

Вашите данни се събират с цел средство за контакт, за организиране на безплатна първа консултация.

  1. Получатели на личните данни

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни.

  1. Срок за съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат съхранявани до оттегляне на съгласието Ви за тяхното обработване.

Когато по силата на задължителна разпоредба администраторът трябва да задържи Вашите лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, администраторът ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Администраторът си запазва правото да съхранява данни в анонимизиран вид.

  1. Права, с които разполагате

Вие имате следните права съгласно ОРЗД:

а) да оттеглите Вашето съгласие по всяко време;
б) да възразите срещу обработване на лични данни, основаващо се на легитимен интерес или за целите на директния маркетинг, след което обработването за съответните цели ще бъде прекратено;
в) на достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни;
г) на ограничаване на обработването;
д) на преносимост на личните Ви данни;
е) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg).