Уведомление за поверителност

Във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”), искаме да ви предоставим информация относно начина, по който работим с Вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

Когато посещавате уебсайта www.holistic-connection.com, ние не събираме Ваши лични данни – ако решите да ни предоставите такава информация, „Холистик клуб” EООД и “Холистик Фемили” ЕООД в качеството на администратори на лични данни ще обработят Ваши лични данни. „Холистик клуб” EООД и “Холистик Фемили” ЕООД се стремят да осигури адекватно ниво на защита на събираните лични данни и да ги обработват само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Събират се само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

 1. Информация за администраторите на лични данни

Холистик клуб ЕООД
200736876
Ивайла Янкова
София, жк Обеля 2, бл. 212, вх. В

Холистик Фемили ЕООД
206458960
Ивайло Христов
София, ул. Антон П. Чехов 2, бл. 71, вх. Г

Телефон: 0878 87 55 73

 

 1. Събиране на личните данни

Личните данни се събират посредством:

Потребителите предоставят следните данни за себе си: име и фамилия, електронна поща, IP адрес и телефонен номер. Предоставянето на личните данни е доброволно. Всички полета са задължителни.

Администраторите не събират и не обработват чувствителни лични данни.

Администраторът не използва „бисквитки” (cookies) за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни.

 1. Основание за обработването

Личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, букви а) и е) от ОРЗД, а именно: субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

В зависимост от конкретния случай „Холистик клуб” EООД  “Холистик Фемили” ЕООД обработват (или може да обработват) данните Ви и когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение или когато е налице някое от другите условия, посочени в чл. 6, пар. 1 от ОРЗД.

 1. Цели на обработването

Вашите данни се събират с цел средство за:

 • Контакт, за организиране на безплатна първа консултация
 • Предоставяне на достъп до безплатни материали
 • Търговска и маркетингова дейност
 • Счетоводно отчитане
 1. Получатели на личните данни

Администраторите осигуряват условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители / работници трябва да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността, извършвана от организацията.

Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация  и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от Длъжностното лице за защита на данните.

Извън организацията, Администраторите предоставя данни на следните контрагенти:

 • Публични органи – НАП, НОИ
 • На други обработващи лични данни съобразно нуждите на бизнес дейността:
  • Счетоводна кантора
  • IT компании, поддържащи интернет сайта на Администраторите, имейл платформата и информационната система

 

 1. Трансфер на данните

Администраторите събират и обработват електронни адреси на потенциални и настоящи клиенти чрез платформата MailChimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Attn. Privacy Officer, privacy@mailchimp.com , 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Извън т.1 Администраторите третират всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС (посочени в Общия регламент като “трети страни”) като незаконен, освен ако няма подходящо ниво на защита на основните права на субектите на данни.

Изключения: прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия:

  • предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;
  • предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;
  • предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
  • предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

 

7. Срок за съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат съхранявани до оттегляне на съгласието Ви за тяхното обработване.

Когато по силата на задължителна разпоредба администраторът трябва да задържи Вашите лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, администраторът ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Администраторът си запазва правото да съхранява данни в анонимизиран вид.

8. Права, с които разполагате

Вие имате следните права съгласно ОРЗД:

а) да оттеглите Вашето съгласие по всяко време;
б) да възразите срещу обработване на лични данни, основаващо се на легитимен интерес или за целите на директния маркетинг, след което обработването за съответните цели ще бъде прекратено;
в) на достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни;
г) на ограничаване на обработването;
д) на преносимост на личните Ви данни;
е) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg).

Последни промени: 10.05.2021